CD'sPianohuis  •  2021Myn skip  •  2018
1.  Lytse jonge
2.  Wyn yn it seil
3.  Aebelina
4.  Kening fan it iis
5.  Memmeskip
6.  Llanto de Fuego
7.  De skippersfrou
8.  Skippers

Stay for a While  •  2016